Farm Bureau at the Paramount

02-shoot_256.jpg
02-shoot_219.jpg